Privacy

Deze privacyverklaring is van:

Vision 42 verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid kan u ons contacteren via privacy@vision42.net.

Welke persoons- of bedrijfsgegevens houden we bij?

Als we in deze privacyverklaring verwijzen naar persoonsgegevens of bedrijfsgegevens, dan bedoelen we hiermee de combinatie van de informatie die u zelf aan ons hebt verstrekt over uzelf en/of uw bedrijf. We denken hierbij aan de naam, adres, e-mailadressen, telefoonnummers, maar bijvoorbeeld ook aan informatie over producten en diensten die u bij Vision 42 hebt gekocht, of info in e-mails die u ons hebt gestuurd.

Het is niet de bedoeling van Vision 42 om deze gegevens te gebruiken voor marketing doeleinden, maar we kunnen deze wel gebruiken om u aanbiedingen te doen of om u te informeren over nieuwtjes omtrent Vision 42 ®.

Waarom houden wij uw persoons- of bedrijfsgegevens bij?

Vision 42 verzamelt en verwerkt de persoons- en bedrijfsgegevens van haar klanten voor klanten- en orderbeheer (onder andere klantenadministratie, offertebeheer, opvolgen van bestellingen/leveringen, boekhouding, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit en het occasioneel verzenden van gepersonaliseerde informatie).

Rechtsgronden voor de verwerking

Persoons- en bedrijfsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming, noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst, noodzakelijkheid om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of noodzakelijkheid voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Welke technische gegevens houdt Vision 42 bij en waarom?

Naast de persoons- en bedrijfsgegevens hierboven vermeld, houdt Vision 42 van elke klant ook een zogenaamd technisch dossier bij. In dit dossier noteren onze medewerkers alle technische informatie die voor Vision 42 van belang kan zijn om u als klant een betere en snellere dienstverlening te kunnen bieden. Enkele voorbeelden hiervan zijn het merk/type van de smartphone die de klant gebruikt, of het wachtwoord dat bij een SFTP-adres hoort. Het spreekt voor zich dat Vision 42 dit technisch dossier voldoende beveiligt, dat er enkel toegang wordt gegeven aan de interne (technische) medewerkers van Vision 42, en dat u als klant ten allen tijde kan opvragen welke informatie er in uw technisch dossier staat vermeld. Bent u er niet mee akkoord dat wij dergelijke informatie intern ter beschikking houden, dan volstaat het ons dit te melden om dit te laten verwijderen.

Van klanten die ook gebruik maken van de telefoniediensten die Vision 42 aanbiedt, wordt er door Vision 42 bijgehouden over welk(e) telefoonnummer(s) de klant beschikt. Er wordt ook bijgehouden welke de inkomende en uitgaande oproepen zijn op dit/deze telefoonnummer(s): datum, uur, oproeper, bestemming, duurtijd. Deze informatie wordt door Vision 42 enkel en alleen gebruikt voor facturatiedoeleinden.

Overmaken gegevens aan derden

Als Vision 42 optreedt als tussenpersoon tussen u als klant, en een leverancier, dan kan het noodzakelijk zijn dat wij uw gegevens doorgegeven aan deze derde partij. Een voorbeeld hiervan is als Vision 42, in uw naam, een nieuwe server dient te regelen bij een hostingbedrijf. Of als een transportfirma uw naam en adres nodig heeft om een gegevensdrager rechtstreeks bij u te leveren.

We kunnen uw gegevens ook doorgeven als we daartoe worden verplicht door bepaalde wet- en regelgeving en/of rechtspraak. We kunnen uw gegevens ook doorgeven in geval onze organisatie of een deel daarvan wordt verkocht en de koper uw gegevens nodig heeft om de dienstverlening aan u te kunnen verderzetten.

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Vision 42 verbonden zijn of met enige partner van Vision 42 zoals onder andere leveranciers en onderaannemers.

Vision 42 garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Als u als klant de samenwerking met Vision 42 zou stopzetten, en u brengt ons hiervan schriftelijk op de hoogte, dan zal Vision 42 met onmiddellijke ingang uw technisch dossier onherroepelijk verwijderen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens en technisch dossier

Als klant hebt u ten allen tijde het recht op inzage van uw persoonsgegevens, bedrijfsgegevens en technisch dossier. U kan deze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van deze gegevens.

Bovendien hebt u het recht om een kopie van deze gegevens te bekomen, in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm, om deze te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenstaande rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar privacy@vision42.net.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klachten

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Technische gegevens en cookies

Deze site gebruikt cookies van Google om services te leveren en verkeer te analyseren. Informatie over je gebruik van deze site wordt gedeeld met Google. Door deze site te gebruiken ga je akkoord met het gebruik van cookies.

​Voor de technische gegevens en cookies die via onze website worden bijgehouden, verwijzen we u graag door naar de privacy-policy van ons hosting-platform, welke u via deze link kan raadplegen.